Magyarországi Új Apostoli Egyház

Hitvallás

Az újapostoli hit összefoglalása a Hitvallás tíz pontjában található, ami tartalmazza az Istenbe, a Fiúba és a Szentlélekbe vetett hitet, az apostolok munkálkodását napjainkban, a szentségek szükségességét és Krisztus visszajövetelét, valamint leírja az újapostoli keresztények és a társadalmi törvények közötti kapcsolatot.

Az újapostoli Hitvallás tíz pontja:

 • 1. Pont:
  Hiszek Istenben, az Atyában, mennynek és földnek mindenható teremtőjében.
 • 2. Pont:
  Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki megfogant a Szentlélektől, született a szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, keresztre feszítették, meghalt, eltemették, leszállt a halál birodalmába, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe; Isten, a mindenható Atya jobbján ül, ahonnan újra eljön.
 • 3. Pont:
  Hiszek a Szentlélekben, az egyetlen, szent, egységes és apostoli egyházban, a szentek közösségében, a bűnök megbocsátásában, a holtak feltámadásában és az örök életben.
 • 4. Pont:
  Hiszem, hogy egyházát az Úr Jézus irányítja, amihez elküldte, és még elküldi apostolait visszajöveteléig a megbízással, hogy tanítsanak, az ő nevében megbocsássák a bűnöket, valamint kereszteljenek vízzel és a Szentlélekkel.
 • 5. Pont:
  Hiszem, hogy az Isten által kiválasztottakat kizárólag apostolok iktathatnak tisztségbe, és ők az apostoli tisztségből teljhatalmat, áldást és megszentelődést kapnak szolgálatukhoz.
 • 6. Pont:
  Hiszem, hogy a szent vízkeresztség az ember Szentlélekben való megújulásának első lépése, és általa a keresztségben részesült lélek felvételt nyer azoknak a közösségébe, akik hisznek Jézus Krisztusban, és Uruknak vallják őt.
 • 7. Pont:
  Hiszem, hogy a szent úrvacsorát maga az Úr rendelte el, emlékezésül Krisztus egyszer hozott, mindörökre érvényes áldozatára és halálára. A szent úrvacsora méltó magunkhoz vétele biztosítja számunkra az életközösséget Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. Kovásztalan kenyérrel és borral ünnepeljük; mindkettőt meg kell szentelnie egy apostol által felhatalmazott tisztségviselőnek.
 • 8. Pont:
  Hiszem, hogy a vízzel megkeresztelkedetteknek egy apostol által meg kell kapniuk a Szentlelket, hogy Isten gyermekei lehessenek, és elnyerjék az első zsengéhez tartozás előfeltételeit.
 • 9.  Pont:
  Hiszem, hogy amint felment a mennybe, olyan biztosan visszajön az Úr Jézus, és a halottak és az élők közül magához veszi kiválasztottait, akik bíztak az ő visszajövetelében, és felkészültek erre; hogy az égi menyegző után ezekkel együtt visszatér a földre, felépíti békebirodalmát, és ők királyi papságként uralkodnak vele. A béke birodalmának végén megtartja az utolsó ítéletet. Ezután Isten új eget és új földet teremt, és népe körében lakozik.
 • 10. Pont:
  Hiszem, hogy köteles vagyok engedelmeskedni a társadalmi törvényeknek, amennyiben azok nem mondanak ellent az isteni parancsolatoknak.

 

anxietytreatmethods.com/ativan